Gerechtelijke procedure

Indien de debiteur in het buitengerechtelijke traject niet tot betaling over is gegaan en/of overgaat, dan kunt u kiezen voor onze dienst "Gerechtelijke procedure".

Tot € 25.000,- is de sectie Kanton van de rechtbank bevoegd. JuridischAdvies4U (JA4U) zal, naast u, zelf ter zitting optreden bij de kantonrechter, indien je wordt opgeroepen door de kantonrechter.
Indien de vordering echter het bedrag van € 25.000,- te boven gaat, zal door ons een advocaat worden ingeschakeld, die de zaak onder onze regie, zal voorleggen aan de rechtbank.
U beslist uiteraard uiteindelijk zelf of u met de vordering wilt doorgaan in de gerechtelijke procedure. Wij starten pas een gerechtelijke procedure na uw uitdrukkelijke toestemming. Alle geschillen rondom incassovorderingen worden voorgelegd aan de kantonrechter.

Besluit u om door te gaan te gaan met de procedure (nadat hetbuitengerechtelijk incassotrajecct niets heeft opgeleverd) dan wordt de gerechtelijke fase gestart via het uitbrengen van een dagvaarding. Uiteraard zullen wij u adviseren om al dan niet uw zaak aan de rechter voor te leggen. Indien u besluit de zaak wenst voor te leggen aan de rechter, geldt voor u als eisende partij het no-cure less-pay beginsel, een vooraf te betalen vast bedrag van € 199,95, ongeacht de uitkomst. Daar komt 10% succesfee bovenop indie nde rechter een positieve uitspraak in uw zaak doet, hetgeen normaal gesproken er op neer komt dat de tegenpartij de kosten van het geding zullen betalen (griffiekosten en deurwaarderskosten).

Dagvaarding

Als de debiteur niet tijdig heeft betaald stellen wij de dagvaarding op die door de deurwaarder aan het adres van de debiteur zal worden uitgebracht. Deze wordt dan in de gelegenheid gesteld om bij de kantonrechter verweer te voeren. De rechter zal vervolgens uitspraak doen in uw zaak. In deze fase worden er wel kosten gemaakt zoals het griffiegeld en de deurwaarderskosten, welke vooraf op onze rekening dient te worden overgemaakt (IBAN: NL 35 RABO 0166 4299 88 op rekening van JuridischAdvies4U o.v.v. in ieder geval uw (bedrijfs-)naam en die van uw debiteur. Ingeval de zaak toegewezen (gewonnen) wordt, is door ons de rechter verzocht de tegenpartij te veroordelen in de kosten van het geding, waardoor de kans groot is dat de tegenpartij ook deze kosten (deurwaarderskosten en griffiekosten) dient te betalen.
Na een voor u positief vonnis zal de 10%-rekening aan u worden verzonden.

U kunt alsdan een deurwaarder inschakelen die zorg dragen worden voor betekening/uitreiken van het vonnis aan uw debiteur door de deurwaarder, zodat hetgeen zoals bepaald in het vonnis tot uitvoering kan worden gebracht.Uiteraard kunnen wij ook een deurwaarder op uw verzoek inschakelen. Indien tijdens de zitting bij de kantonrechter een schikking wordt getroffen heeft de 10%-regeling nog steeds betrekking op de vordering zoals deze is gestart.

Griffierechten kantonzaken van de rechtbank 2019

 De deurwaarderskosten variëren.