Gerechtelijke procedure

Indien de debiteur in het buitengerechtelijke traject niet tot betaling over is gegaan en/of overgaat, dan kunt u kiezen voor onze dienst "Gerechtelijke procedure".

Tot € 25.000,- is de sectie Kanton van de rechtbank bevoegd. JuridischAdvies4U (JA4U) zal, naast u, zelf ter zitting optreden bij de kantonrechter, indien je wordt opgeroepen door de kantonrechter.
Indien de vordering echter het bedrag van € 25.000,- te boven gaat, zal door ons een advocaat worden ingeschakeld, die de zaak onder onze regie, zal voorleggen aan de rechtbank.
U beslist uiteraard uiteindelijk zelf of u met de vordering wilt doorgaan in de gerechtelijke procedure. Wij starten pas een gerechtelijke procedure na uw uitdrukkelijke toestemming. Alle geschillen rondom incassovorderingen worden in eerste instantie voorgelegd aan de kantonrechter.

Besluit u om door te gaan te gaan met de procedure dan wordt de gerechtelijke fase gestart via het uitbrengen van een dagvaarding. Uiteraard zullen wij u adviseren om al dan niet uw zaak aan de rechter voor te leggen. Indien u besluit de zaak wenst voor te leggen aan de rechter, geldt voor u als eisende partij het no-cure less-pay, een vooraf te betalen bedrag van € 199,95

Dagvaarding

Als de debiteur niet tijdig heeft betaald stellen wij de dagvaarding op die door de deurwaarder aan het adres van de debiteur zal worden uitgebracht. Deze wordt dan in de gelegenheid gesteld om bij de kantonrechter verweer te voeren. De rechter zal vervolgens uitspraak doen in uw zaak. In deze fase worden er wel kosten gemaakt zoals het griffiegeld en de deurwaarderskosten, welke vooraf op onze rekening dient te worden overgemaakt (IBAN: NL 35 RABO 0166429988 op rekening van JuridischAdvies4U o.v.v. ons dossiernummer en uw (bedrijfs-)naam). Ingeval de zaak toegewezen (gewonnen) wordt is de rechter verzocht de tegenpartij te veroordelen in de kosten van het geding, waardoor de kans groot is dat de tegenpartij ook deze kosten (deurwaarderskosten en griffiekosten) dient te betalen.
Na een voor u positief vonnis, er is dus sprake van cure, zal de 10%-rekening aan u worden verzonden alsmede zal zorg gedragen worden voor betekening van het vonnis aan uw debiteur door de deurwaarder, zodat hetgeen zoals bepaald in het vonnis tot uitvoering kan worden gebracht. Indien een schikking getroffen wordt komen de incassokosten bovenop de 10%-regeling.

Tarieven 2015 voor dagvaardingszaken kantongerecht

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht niet natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierechten bij een kamer voor kantonzaken van de rechtbank 2015

Dagvaardingszaken of Verzoekschriften

Griffierecht niet-natuurlijke personen

Griffierecht natuurlijke personen

 

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van
- onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan € 500,-

€ 116,00

€ 78,00

 

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,–

€ 466,00

€ 221,00

 

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,-

€ 932,00

€ 466,00

 

Aktes

€ 122,00 

€ 122,00 

 

Verzetschrift Wet Mulder

€ 116,00

€ 78,00

 

 De deurwaarderskosten variëren.