Algemene voorwaarden ja4u incassodienst

Algemene voorwaarden JuridischAdvies4U Incassodienst

Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de JuridischAdvies4U INCASSO-procedures
Definities:
OPDRACHTGEVER: 
De natuurlijke of rechtspersoon die aan JuridischAdvies4U Incassodienst opdracht geeft tot uitvoering van een incasso-opdracht.
OPDRACHTNEMER: 
JuridischAdvies4U Incassodienst of door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde. 
DEBITEUR : 
De schuldenaar die jegens de opdrachtgever gehouden is tot nakoming van een geldvordering. 
RECHTSMAATREGELEN: 
Alle maatregelen van juridische aard die worden genomen, zowel in als buiten rechte.

 

Artikel 1. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere uitingen van JuridischAdvies4Incassodienst, waarbij zij haar incassodiensten aanbiedt en/of onder de aandacht van derden brengt.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Voor de andere diensten van JuridischAdvies4U zijn de reguliere "algemene voorwaarden" van toepassing!

 

Artikel 2.1
De basis van de werkzaamheden vinden plaats op basis van “No-Cure, No-Pay” (“geen resultaat, geen kosten“). De opdrachtgever voldoet aan de betalingsplicht als de buitengerechtelijke procedure positief is afgerond dan wel een betalingstermijn(en) is (zijn) afgesproken. JuridischAdvies4U kan afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever toepassing geven aan de in de buitengerechtelijke procedure en daarna aan de gerechtelijke procedure. Opdrachtgever neemt altijd zelf de beslissing of een volgende stap in de incassoprocedure gezet wordt.
►Het buitengerefhtelijke traject ken de herinneringsbrief en daarna de minnelijke schikkingsfase;
► Het gerechtelijke traject
Voor beide fasen geldt het navolgende:
- Over de eerste € 2.500 zal15 % van het geïncasseerde bedrag bij debiteur in rekening worden gebracht;
- Over de volgende € 2500 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%;
- Vervolgens geldt dat de vergoeding voor de incassokosten ten hoogste 5% over de volgende € 5000 van de vordering bedraagt;
- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering en
- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775 (zowel sommatie als minnelijke  schikkingsprocedure). 

Meerkosten worden berekend als de geleverde informatie onjuist en/of onvolledig is. Dit heeft betrekking op voorletters, telefoonnummers, verkeerde bedrijfsnaam, het ontbreken van postcode, plaatsnaam of huisnummer. 
Uiteraard wordt uitgegaan van correcte en volledige informatieverstrekking. Bij gebleken onjuiste dan wel onvolledig verstrekte informatie en/of stukken, én waarbij op voorhand geen kans van slagen aanwezig zou zijn geweest indien opdrachtnemer in het bezit geweest van de volledige en juiste informatie, terwijl handelingen zijn verricht, zal alsdan het normale juridische tarief in rekening worden gebracht, ad € 110,- (ex BTW) p.u.
De hoger genoemde tarieven zijn exclusief BTW, exclusief griffierechten, aangetekende post, externe kosten, kosten van uittreksels en onvoorziene uitgaven die in redelijkheid niet voor rekening van opdrachtnemer kunnen komen. 
Voor zaken als deurwaarderskosten, griffierecht, kosten van uittreksels e.d. kan een voorschot worden gevraagd. Na ontvangst hiervan zal de procedure worden voortgezet.

Artikel 2.2
Bij de "Kleine Claims Incasso" tot € 500,-  gelden bijzondere spelregels:
►De adresgegevens worden niet geverifieerd;
►Het e-mailadres van uw debiteur wordt meegezonden;
►De vordering mag niet betwist worden;
►Maximale hoogte van de vordering bedraagt € 500,-;
►Er worden geen gerechtelijke stappen ondernomen tenzij het ú om "het principe" gaat. 
Het succesfee bedraagt bij deze "kleine claims Incasso" vorderingen 20% (ex BTW).

 

Artikel 3.
De debiteur betaalt tijdens de buitengerechtelijke procedure rechtstreeks aan de opdrachtnemer die met de opdrachtgever afrekent. Indien de incassowerkzaamheden leiden tot teruggave van goederen (dagwaarde) of tot creditering van (een deel van) de vordering dan wordt dit ook aangemerkt als zijnde een betaling. Indien de debiteur in procedure aan opdrachtgever betaalt dient opdrachtgever anders dan het gevorderde direct over te boeken op rekening van JuridischAdvies4U.

 

Artikel 4.
Indien de overeenkomst/opdracht strekt tot incasso van de vordering(en) van de opdrachtgever op derden is de opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer alle informatie te verstrekken welke betrekking heeft op de betreffende vordering(en), waartoe in ieder geval behoren de stukken waaruit de verschuldigdheid en de hoogte van het gevorderde bedrag(en) blijken, de op deze verbintenis toepasselijke (algemene) voorwaarden en inzicht in de reeds verrichte (incasso-)werkzaamheden.

 

Artikel 5.
De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien blijkt dat de ter incasso aangeboden vordering(en) niet invorderbaar is/zijn wegens omstandigheden die voortvloeien uit de aard van de vordering en/of het gevolg zijn van gebreken in de vordering(en) zelf, dan wel onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, is de opdrachtgever ongeacht enigerlei anders luidende afspraak, gehouden tot vergoeding van de kosten. 

 

Artikel 6. 
De ter incasso aangeboden vordering(en) mag/mogen op het moment van aanbieding niet ouder zijn dan één jaar na het tijdstip waarop de vordering(en) opeisbaar is/zijn gesteld. Vorderingen die op het moment van aanbieding een jaar of langer opeisbaar waren, worden slechts in behandeling genomen tegen  betaling van 20% succesfee (ex BTW) van de aangeboden hoofdsom door de opdrachtgever.

 

Artikel 7.
De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg in acht nemen die van hem, mede met het oog op de belangen van de opdrachtgever, mag worden verwacht. De opdrachtgever zal worden geïnformeerd over het verloop van de werkzaamheden. Nadat de termijnen van het buitengerechtelijke traject zijn verstreken en de debiteur van opdrachtgever heeft nog immer niet voldaan, kan opdrachtgever ervoor kiezen om de zaak voor te leggen aan de rechter.

 

Artikel 8.
De opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en is slechts gehouden aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen indien en voor zover de uitvoering van de opdracht daardoor niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt.

 

Artikel 9.
Een buitengerechtelijke incasso-opdracht wordt geacht te zijn voltooid op het moment dat de debiteur aan al zijn betalingsverplichtingen inclusief de eventuele incasso-kosten, heeft voldaan. Indien en zodra de debiteur onherroepelijk aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan wel een betalingsovereenkomst is overeengekomen, doet de opdrachtnemer aan de opdrachtgever rekening en verantwoording en draagt aan deze af hetgeen aan deze volgens de gemaakte afspraken toekomt. 

 

Artikel 10.
Indien een buitengerechtelijke incasso-opdracht  is voltooid en de debiteur aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, en daarmee sprake is van "cure", kan opdrachtnemer een succesfee  (ex BTW) in rekening brengen bij opdrachtgever. Indien opdrachtgever ervoor heeft gekozen om de zaak voor te leggen aan de rechter, zullen in ieder geval de griffiekosten en de deurwaarderskosten vooraf dienen te worden voldaan en zal in de gerechtelijke procedure als "cure" worden beschouwd, indien de de vordering geheel of gedeeltelijk door de rechter is toegewezen.  Alsdan kan opdrachtnemer een succesfee van 10% (ex BTW + eventueel incassokosten) in rekening brengen bij opdrachtgever. Het betekenenen en uitvoering geven aan een positief vonnis zal meestal door een onafhankelijke deurwaarder plaatsvinden en valt derhalve buiten de opdracht gegeven aan JuridischAdvies4U.

Indien echter voor een schikking is gekozen, doet de rechter geen uitspraak meer en zal debiteur niet in de kosten van het geding worden veroordeeld en zijn de gemaakte kosten voor opdrachtgever (zoals griffiegelden en deurwaarderskosten uitbrengen dagvaarding enz.) voor eigen rekening opdrachtgever, en zal JuridischAdvies4U nu sprake is van succes,  het succesfee  (ex BTW) in rekening brengen bij opdrachtgever alsmede de incassokosten.

 

Artikel 11.
De opdrachtnemer is gerechtigd incasso-opdrachten te weigeren en bij uitblijven van vrijwillige nakoming van de betalingsverplichtingen door de debiteur te bepalen of en zo ja, welke (rechts)maatregelen worden genomen, dit uiteraard in en na overleg met de opdrachtgever. Besluit de opdrachtnemer zelf van de opdracht of van het nemen van rechtsmaatregelen af te zien, dan wordt het dossier aan de opdrachtgever geretourneerd, de opdrachtgever is de opdrachtnemer geen kosten verschuldigd, behalve de dossierkosten ad € 36,- (ex BTW).

 

Artikel 12.
Zolang de opdracht tot incasso is verstrekt en niet is voltooid, ingetrokken door de opdrachtgever, of teruggegeven door opdrachtnemer aan opdrachtgever, is uitsluitend de opdrachtnemer gerechtigd tot het nemen van incassomaatregelen jegens de debiteur. De opdrachtgever is in die periode niet gerechtigd tot het nemen van incassomaatregelen.

 

Artikel 13.
Indien de opdrachtgever een incasso-opdracht vóór voltooiing intrekt, is de opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer te vergoeden de gemaakte kosten en het gederfde incassopercentage (ex BTW).

 

Artikel 14.
Reclames ten aanzien van de inhoud van de stukken of afrekeningen, dienen te geschieden binnen vier weken na dagtekening. Na afloop van deze termijn vervalt het recht tot reclame tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat er factoren zijn waardoor niet eerder kon worden gereageerd dan is gereageerd.

 

Artikel 15.
De opdrachtnemer is onherroepelijk gerechtigd zijn aanspraak op vergoeding van kosten, incassopercentage wettelijke rente, succesfee ect. te verrekenen met al hetgeen hij van de opdrachtgever onder zich heeft.

 

Artikel 16.
Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te Middelburg.

 

Kats, 8 november 2012

 

mr R.J. van der Zee
JuridischAdvies4U
Industrieweg 1-3
4382 NA  Vlissingen

 

info@JuridischAdvies4U.nl